Tiêu chuẩn rau sạch của Vietgap là gì?

Tiêu chuẩn rau sạch của Vietgap là gì?

14:32 04/08/2020

VietGAP là cụm từ viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices có nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam dựa trên 4 tiêu chí được quy định. Vậy tiêu chuẩn rau sạch của VietGAP là gì?

Tiêu điểm