Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 6/7/2023 của HĐND TP. Hà Nội quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ tại TP. Hà Nội, mới đây UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 2519/UBND-NC về việc triển khai Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND, trong đó có kèm theo mẫu "tờ khai xác nhận tình trạng chỗ ở hợp pháp, diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký cư trú" để thống nhất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 62/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa: Hà Nội điều chỉnh thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký thường trú.

Để bảo đảm không phát sinh thêm thủ tục hành chính, UBND TP. Hà Nội bãi bỏ, điều chỉnh lại nội dung tại mục 4 Công văn số 2519/UBND-NC ngày 11/8/2023, cụ thể: "Giao UBND các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND của HĐND TP.Hà Nội và thống nhất nội dung xác nhận theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật cư trú.

Cụ thể, thông tin người đề nghị đăng ký thường trú: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tình trạng chỗ ở hiện nay (ghi rõ tình trạng đã mua, chuyển nhượng, hay được cho tặng, cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc được ủy quyền...) tại địa chỉ (ghi rõ địa chỉ cũ, mới nếu có).

Thông tin người cho thuê, mượn, ở nhờ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với trường hợp cho thuê, mượn, ở nhờ); Nội dung xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn; Xác nhận hiện không có tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ..., diện tích cho thuê, mượn, ở nhờ là...m2 (Chủ tịch UBND cấp xã ký tên).