Với Kế hoạch số 228/KH-UBND, Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ trên địa bàn tỉnh hoàn thành ít nhất 13.787 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn. Cụ thể, trong giai đoạn 2021 - 2025, Thanh Hóa tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, đang triển khai đầu tư xây dựng 13 dự án trong kế hoạch này.

Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện lựa chọn chủ đầu tư, triển khai thực hiện đối với 14 dự án trong kế hoạch này và các dự án nhà ở xã hội được đưa vào danh mục kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại.

Giai đoạn 2026 - 2030, thực hiện hoàn thành 14 dự án trong kế hoạch và các dự án nhà ở xã hội khác được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc danh mục kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại đã được lựa chọn chủ đầu tư.

Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH
Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ trên địa bàn tỉnh hoàn thành ít nhất 13.787 căn. (Ảnh: Viết Huy)

Để tổ chức thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xây dựng, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo quy định của Luật Nhà ở, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở để chấp thuận đầu tư dự án; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, sớm trình UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý đối với 14 dự án trong kế hoạch và các dự án nhà ở xã hội được đề xuất bổ sung, dự án được đưa vào danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại; sau khi các dự án này đảm bảo các điều kiện theo quy định, tổ chức lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Tiếp đến, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương bổ sung các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm;

Chủ trì, tổng hợp danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh do các sở, ngành và UBND cấp huyện đề xuất trên cơ sở phù hợp với quy hoạch tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở giới thiệu cho các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, đề xuất tham gia thực hiện dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, rà soát, nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh (nếu có).

Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH
Bên cạnh các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, trên địa bàn tỉnh còn không ít dự án vẫn "đắp chiếu" nhiều năm. (Ảnh: Viết Huy)

Tiếp đến, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch để bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách địa phương để khuyến khích, ưu đãi theo quy định nhằm kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để rà soát, lựa chọn vị trí thực hiện đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp phù hợp, mang tính khả thi cao, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận làm cơ sở để triển khai thực hiện Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020), đảm bảo mục tiêu “Từ năm 2026 trở đi, phấn đấu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế công đoàn”.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường trong từng thời kỳ và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai chương trình cho vay nhà ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo các quy định hiện hành của pháp luật, Chính phủ và Quốc hội./.