Đề xuất doanh nghiệp gặp khó khăn dừng đóng phí công đoàn

Tại Khoản 2 Điều 29 quy định trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh phải tạm dừng sản xuất - kinh doanh không có khả năng đóng kinh phí công đoàn theo điểm b, khoản 1 của điều này thì được xem xét miễn, giảm hoặc tạm dừng đóng.