Áp dụng hệ thống công bố thông tin chứng khoán "một cửa"

Từ ngày 8/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ vận hành Hệ thống công bố thông tin một đầu mối, áp dụng đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán để giảm tải đầu mối báo cáo.

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/ap-dung-he-thong-cong-bo-thong-tin-chung-khoan-mot-cua-1493.html