Cho thuê, mượn, bán tài khoản thanh toán có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Nếu cho thuê, cho mượn, mua bán từ 1 đến dưới 10 tài khoản thanh toán thì cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt từ 40-50 triệu đồng. Trường hợp người thuê, cho thuê, mượn, cho mượn từ 10 tài khoản thanh toán trở lên sẽ bị phạt từ 50-100 triệu đồng. Đó là nội dung vừa được NHNN quy định trong công văn số 4932 vừa qua.