Ai có quyền cấp, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân từ 1/7?

Dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đề xuất trình tự, thủ tục khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử mức độ 1, căn cước điện tử của công dân Việt Nam.

Điều 15 Dự thảo nêu rõ, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử mức độ 1, căn cước điện tử trong trường hợp chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; chủ thể danh tính điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; chủ thể danh tính điện tử bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước; chủ thể danh tính điện tử chết.

Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng định danh quốc gia hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử;

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử mức độ 1, căn cước điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết;

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử mức độ 1, căn cước điện tử phê duyệt và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử mức độ 1, căn cước điện tử và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối khóa tài khoản định danh điện tử mức độ 1, căn cước điện tử thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Về mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử, theo Dự thảo, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động mở khóa ngay tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử khi các căn cứ khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử đã hết;

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu mở khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị mở khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết;

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị mở khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc mở khóa tài khoản đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị mở khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối mở khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền có văn bản gửi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử cùng cấp đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, trong đó nêu rõ lý do, thời hạn khóa.

Đặc biệt, Dự thảo cũng quy định cụ thể về thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của công dân Việt Nam, quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an có thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của công dân Việt Nam, tài khoản định danh điện tử của người nước ngoài, của tổ chức, quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử.