Năm 2024, công chức, viên chức đến 66 tuổi mới nghỉ hưu

Năm 2024, độ tuổi nghỉ hưu theo quy định trong điều kiện lao động bình thường đối với lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng. Tuy nhiên, có những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được phép nghỉ hưu cao hơn tuổi nghỉ hưu quy định. Quy định này chỉ được áp dụng với 4 nhóm viên chức...