Đề xuất phương án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường bất động sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 3 Điều 76 Luật Kinh doanh bất động sản, quy định về kinh phí xây dựng, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản…