Kế hoạch chuyển đổi số lĩnh vực năng lượng chính thức được Bộ Công thương thông qua

Ngày 8/4, Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ký quyết định số 804/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
ban-hanh-ke-hoach-chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-nang-luong-1712764643.jpg
Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng chính thức được ban hành

Mục tiêu là đảm bảo 90% tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực năng lượng (dầu khí, xăng dầu, điện lực, than) được thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công thương. 100% tỷ lệ số hoá hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính, số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. Cùng với đó là 100% hồ sơ được lưu trữ, quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử. Đồng thời, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các đơn vị trong lĩnh vực năng lượng thuộc ngành Công Thương quản lý.

Ngoài ra, cần chú trọng xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành năng lượng gồm đầy đủ phân ngành và triển khai đề án lưới điện thông minh tại Việt Nam theo đúng lộ trình đã được phê duyệt.

Đến năm 2025, phấn đấu đạt chỉ số tiếp cận điện năng ngang bằng các nước ASEAN 3. Đồng thời, quyết định được ban hành cũng đề cập đến việc lập kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn ngành tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng…

xay-dung-he-thong-thong-tin-chuyen-nganh-nang-luong-6615e08c36013-1712764812.jpg
Đến năm 2025, phấn đấu đạt chỉ số tiếp cận điện năng ngang bằng các nước ASEAN 3

Nhằm nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đề ra nêu trên, Kế hoạch chuyển đổi số đã đề ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính:

Thứ nhất là tuyên truyền, phổ biến thông tin về cơ chế, chính sách pháp luật và nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị về bản chất, xu hướng và lợi ích của việc ứng dụng, khai thác công nghệ số, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Ngoài ra, cần tập huấn kỹ năng số, đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ khai thác, sử dụng các nền tảng số hiện đại.

xay-dung-he-thong-thong-tin-chuyen-nganh-nang-luong-6615e176c2351-1712764938.jpg
Công tác chuyển đổi số tại các cửa hàng xăng dầu cần được đẩy mạnh

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế số, thúc đẩy việc triển khai cơ chế điều phối hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất năng lượng. Ngoài ra, nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và ban hành về các quy định pháp luật.

Thứ ba là xây dựng, phát triển nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số. Phát triển tuân thủ theo định hướng thiết lập môi trường phù hợp cho đổi mới sáng tạo và ưu tiên tập trung cho ngành điện lực.

Đồng thời, cần đẩy mạnh xây dựng, tổ chức triển khai nền tảng số kết nối với doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực năng lượng với các nhà cung cấp giải pháp chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ chuyển đổi số. Tăng cường liên kết kinh doanh theo mô hình hợp tác tiên tiến giữa các đối tác trong nước và quốc tế.

Kế hoạch cũng giao rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các đơn vị cụ thể là Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Kế hoạch – Tài chính, các đơn vị khác thuộc Bộ, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.