Các "ông lớn" Google, Facebook, TikTok... nộp hơn 2.000 tỷ tiền thuế sau 2 tháng

Theo Tổng cục Thuế thống kê, hiện đã có 84 nhà cung cấp nước ngoài (trong đó có nhiều "ông lớn" như Google, Facebook, Apple, TikTok...) đã đăng ký, kê khai và nộp thuế thông qua Cổng thông tin điện tử. Luỹ kế tính từ đầu năm đã đạt con số 2.030 tỷ đồng