Nghiên cứu chính sách ưu đãi về xuất, nhập cảnh để thu hút khách quốc tế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới. Bộ giao cho Cục Du lịch thực hiện nhiệm vụ tham mưu Chính phủ ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời nghiên cứu chính sách ưu đãi về xuất, nhập cảnh để thu hút khách quốc tế.