Người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiễm xã hội cần điều kiện gì để nghỉ hưu sớm?

Theo các quy định hiện hành thì năm 2024 tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường đối với nam là 61 tuổi và nữ là 56 tuổi 4 tháng. Trường hợp người lao động muốn nghỉ hưu sớm nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì phải đáp ứng được một trong những yêu cầu được quy định rõ trong luật.