Tính lại giá 10.000 dịch vụ y tế theo hướng đúng - đủ

Bộ Y tế đang xây dựng lại giá mới cho 10.000 dịch vụ y tế đang được thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước. Trong tháng 3, Bộ sẽ ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ tính giá.
tinh-gia-dich-vu-y-te-1-1710733478.jpg
10.000 dịch vụ y tế được tính lại giá

Chiều 16/3, Hội nghị giám đốc các bệnh viện khu vực phía Bắc đã được tổ chức tại Quảng Ninh. Tại đây, đại diện Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết, giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ theo các yếu tố cấu thành. Đại diện Bộ Y tế cũng thông tin, hiện tại có 10.000 dịch vụ y tế trong danh mục do Bộ ban hành. Bộ đang xây dựng danh mục giá mới các dịch vụ y tế trên. Trong tháng 3 này, Bộ sẽ ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ tính giá.

Giá dịch vụ y tế được tính theo 4 nhóm yếu tố: Thứ nhất, chi phí nhân công gồm các khoản đóng góp theo lương và các khoản phụ cấp theo quy định, tiền lương, tiền công phù hợp với loại hình cung cấp dịch vụ.

Thứ hai, chi phí trực tiếp gồm chi phí thuốc, hóa chất, máu, chế phẩm máu và chi phí nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, công cụ, nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong khám chữa bệnh và các khoản chi phí trực tiếp khác.

Thứ ba, chi phí khấu hao thiết bị y tế, tài sản cố định.

Thứ tư, chi phí quản lý gồm duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế, chi phí bảo vệ môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, chi phí quản lý chất lượng, lãi vay (nếu có), chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và các chi phí khác có liên quan.

Chi phí quản lý là yếu tố cấu thành vừa được đưa thêm vào giá viện phí, theo hướng tiến đến tính đúng tính đủ giá dịch vụ. Ngoài ra, chi phí quản lý còn có cả phần chi cho công nghệ thông tin trước đây chưa được tính.

tinh-gia-dich-vu-y-te-2-1710733545.jpg
Giá mới được tính theo nguyên tác đúng và đủ

Cục Quản lý giá cho hay, việc định giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo đảm các nguyên tắc hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người bệnh, bù đắp chi phí thực hiện khám chữa bệnh phù hợp với quy định. Đồng thời rà soát các yếu tố để điều chỉnh giá trong trường hợp cần thiết.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh gồm 3 loại: Do ngân sách Nhà nước thanh toán, do bảo hiểm y tế thanh toán và dịch vụ y tế không do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Khi Luật Khám chữa bệnh mới có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây, các cơ sở phải thực hiện công khai thông tin về giá dịch vụ y tế tại đơn vị mình trên trang điện tử (nếu có) hoặc hình thức thích hợp, đồng thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu về giá.

Cơ sở khám, chữa bệnh công lập được tự quyết định giá dịch vụ khám, chữa theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ theo yêu cầu.

Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư theo phương thức đối tác công tư quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.